Alapítvány

Tisztelt Szülők!

Az 1997-es Személyi jövedelem adótörvény 45.§.1.pontja lehetővé teszi, hogy Önök személyi jövedelemadójának 1 %-a fölött rendelkezzenek. A 2009 évi adóelszámoláskor kell nyilatkozniuk, hogy milyen célra ajánlják fel ezt az összeget.

Kérem szíveskedjenek ezzel a Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskolában működő

 „BALATONFÜREDI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIÉRT” ALAPÍTVÁNYT

támogatni.

Alapítványunk céljai:

 • Az oktatás anyagi, techikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése.
 • Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése.
 • Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, nyertesek díjazása.
 • Iskolai és más kulturális szabadidő programok támogatása.
 • Diáksport tevékenység, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása.

Az alapítvány adószáma: 18917602-1-19

Az alapítvány bankszámlaszáma: 11748069-20014476

OTP. Városi fiók Balatonfüred

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az alapítvány a jogszabályban kért feltételeknek megfelel és a támogatásra jogosult.

Balatonfüred, 2010. január 31.

Szíves támogatásukat tisztelettel köszönjük!

               Diószeghy Leopoldina                                           Kovácsné Gáspár Magdolna

                          igazgató                                           az alapítvány kuratóriumának elnöke

 

 

 

 

 

Alapítvány

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Az Alapítvány neve:

 

„Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola tanulóiért” Alapítvány

Számlaszám: 11748069-20014476

Alapító:

A balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola alapító

ALAPÍTVÁNYT

hoz létre tartós közérdekű célra, az alábbiak szerint:

 1. Az alapítvány adatai:

1.1Az Alapítvány neve: „Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola  tanulóiért”-Alapítvány

Székhelye:                    Balatonfüred

Címe:                            Eötvös Loránd Általános Iskola

 1. Balatonfüred, Noszlopy u. 2.

                                         Tel.fax: 87/343-717

1.2. Alapításának éve: 1994

1.3. Törvényességet ellátó szerv: Veszprém megyei Főügyészség

 1. Az Alapítvány célja:

2.1. Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése

2.2. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók külföldi utazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás)

2.3. Tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezésének támogatása, nyertesek díjazása.

2.4. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása (táborozások, kirándulások)

2.5. Diáksport tevékenység, a rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása.

3.Az Alapítvány jogállása és közhasznú tevékenysége:

3.1. Az Alapítvány önálló jogi személy. Közhasznú szervezet.

3.2. Saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.

3.3.

a/ Vagyonával- a jogszabályok jelen Alapító Okirat keretei között- szabadon rendelkezik.

b/ Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

c/ Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

d/ közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3.4.Közhasznú tevékenysége

Az iskolába járó 6-14 éves korú tanulók oktatásának, nevelésének, képességfejlesztésének kulturális-sport és egyéb szabadidős tevékenységének támogatása.

 1. Az Alapítvány működése:

4.1.

a/ Az alapítvány feladatai megvalósításában független és önálló.

b/ Az alapítvány legfőbb szervezete az 1 fő elnökből és 2 fő tagból állókuratórium.

c/ Céljai és feladatai teljesítése érdekében együttműködik minden olyan szervezettel, közösséggel és személlyel, amelyek, illetve akik a jelen Alapító Okirat 2. pontjában meghatározott célok elérésén munkálkodnak, valamint annak megvalósítását elősegítik.

4.2. A közhasznú működéssel kapcsolatos szabályok:

a/ A kuratórium üléseit az elnök hívja össze szükség szerint, de évente legalább két alkalommal.

b/ Az ülésre szóló meghívást 8 nappal az ülés előtt kell közölni a kuratórium tagjaival, a napirend megjelölésével.

c/ A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet készít, amit a kuratórium jelenlevő tagjai írnak alá, és amelynek egy példányát az Alapítvány Kuratóriuma tartozik megőrizni.

d/ A kuratórium ülései nem nyilvánosak.

4.3. Határozatképesség, határozathozatal:

a/ A kuratórium határozatképes, ha legalább 2 fő kuratóriumi tag jelen van.

b/ A kuratórium határozatait nyilvános szavazással, szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

4.4. A kuratóriumban nem állhat fenn a Ksztv. 8.§.(1)-(2) és 9.§.(1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség.

4.5. A kuratórium elnöke naptári év végén a működésről beszámolót készít, amit kuratórium nyílt szavazással hagy jóvá.

4.6. Az alapítvány Szervezeti és működési szabályzata rendelkezik:

a/ az alapítványi nyilvántartásokról,

b/ a kuratórium döntésének az érintettekkel történő közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról,

c/ a működéssel kapcsolatos keletkezett iratokba való betekintés rendjéről,

d/ a szervezet működésének szolgáltatási igénybevétele módjának beszámoló közlésének nyilvánosságáról.

 1. Az Alapítvány vagyona:

Induló vagyon:

Eötvös Loránd Általános Iskola 90.000.-Ft, azaz kilencvenezer forint készpénz, melyet az alapító az Alapítvány számlájára befizetett.

 1. Csatlakozás az Alapítványhoz:

Az alapítványhoz minden bel- és külföldi magánszemély, valamint jogi személy csatlakozhat, és az Alapítvány javára felajánlásokat tehet (csatlakozó tagok). A felajánlások az Alapítvány OTP Balatonfüredi fiókja által vezetett számlájára történő pénzbeli befizetéssel vagy az Alapítvány célját elősegítő anyagok és eszközök átadásával történhetnek.

 1. Az Alapítvány szervezete:

7.1. Az Alapítvány operatív ügyintéző és képviselő szerve az alapító által megbízott 3 tagú Kuratórium, melynek feladata az alapítványi célok megvalósítása az Alapítvány rendelkezésére álló eszközökkel.

7.2.      A Kuratórium elnöke:

                                                Boros Jenőné

 1. Balatonfüred, Kilátó u. 2/a.

A Kuratórium Tagjai:

                                                Desits Péterné

 1. Balatonfüred, Noszlopy u. 10/b.

                                                Kelecsényi József

 1. Balatonfüred, Balassi B. u. 29.

A Kuratórium elnöke:

 • Összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit,
 • Javaslatot tesz az Alapítvány vagyonának konkrét felhasználási módjára,
 • Képviseli a Kuratórium döntéseit harmadik személlyel szemben,
 • Önálló aláírási joggal rendelkezik az Alapítvány ügyeiben, kivéve bankszámla feletti rendelkezés, ahol a kuratórium egyik tagjával közösen írhat alá.

Feladatait társadalmi munkában látja el.

 1. A Kuratórium Hatásköre:

Ø      Az alapítványi vagyon felhasználása, elveinek meghatározása,

Ø      A Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése, jóváhagyása, módosítása,

Ø      Az Alapítvány anyagi helyzetéről, eredményeiről szóló beszámoló elfogadása.

 1. Az Alapítvány vagyonának felhasználási módja:

9.1. Az Alapítvány vagyonát a jelen alapító okiratban meghatározott célokra lehet fordítani oly módon, hogy az a lehető leghatékonyabb legyen. A célokhoz rendelhető támogatások pályázati úton nyerhetők el a kuratórium döntése alapján.

9.2. A vagyon felhasználásáért a Kuratórium felel, amelynek célszerűségét és törvényszerűségét évi egyszeri beszámoltatással ellenőrzi közvetlenül az Alapító.

A Kuratórium évente köteles mérleget, vagyoni kimutatást készíteni és azt az Alapító és a csatlakozó tagok rendelkezésére bocsátani.

 1. Az Alapítvány létrejötte, időtartama, megszűnése:

10.1. A jelen Alapítvány a Veszprémi megyei Bíróság nyilvántartásába való bejegyzéssel jön létre, azt követően kezdheti meg működését és határozatlan időre szól.

 1. Egyéb feltételek és kötelezettségek:

11.1. Az alapító az Alapítvány vagyonát képező felajánlását a csekkszámla megnyitásától számított 30 napon belül köteles befizetni, egyéb adományikat 90 napon belül kötelesek a Kuratóriumnak átadni.

11.2. Az alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítványt a bírósági nyilvántartásba vétel után ne vonhatja vissza.

11.3.

a./ Az alapító kötelezi magát, hogy az Alapítvánnyal semmiféle politikai tevékenységet sem belföldön, sem külföldön nem támogat.

b./ Az alapítvány pártoktól való függetlenségét a jövőben is biztosítja, és Országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

 1. Záró rendelkezések:

A jelen Alapító okiratban nem rögzített kérdésekben

Ø      Az alapító szándéka,

Ø      a Magyar Polgári törvénykönyv,

Ø      és az Alapítványokra vonatkozó mindenkori magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírta.

Balatonfüred, 1999. február 01.

                                                               Alapító képviseletében aláíró:

                                                               Az Eötvös Loránd Általános Iskola igazgatója